Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(při prodeji zboží)

prodávajícím:

C'UP - COFFEE AND CAKE S.R.O.
U Nemocnice 1763/1 40001 Ústí nad Labem
IČ: 06793762
DIČ: CZ06793762


1.    ÚVOD
Tyto obchodní podmínky upravují prodei zboží prodávajícím kupujícímu, a to formou osobní, telefonickou nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice některých pojmů

 1. kupující třetí osoba (zákazník), která má zájem koupit si od prodávajícího zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující podnikatel (který není spotřebitelem).
 2. kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 3. kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. smlouva kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu..
 5. zboží pekařské a cukrářské výrobky, případně další zboží nebo výrobky, které nabízí k prodeji prodávající v rámci své podnikatelské činnosti.

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prostřednictvím internetových stránek prodávajícího

 1. Na internetových stránkách prodávajícího www.cakeup.cz je v sekci eshop" uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Pro dokončení objednávky je kupující povinen vyplnit požadované údaje v objednávkovém formuláři a tento elektronicky odeslat prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.
 3. Kupující má možnost před dokončením objednávky zboží z košíku odstranit nebo měnit jeho množství. V košíku se zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží a dalších souvisejících služeb.
 4. Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání zboží a adresy dodání zboží.
 5. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko potvrdit objednávku" se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 6. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího. Prodávající potvrdí objednávku uskutečněnou v pracovních dnech v době od 8 do 16 hod. do 24 hod. od odeslání objednávky kupujícím. Objednávku odeslanou mimo uvedenou dobu prodávající potvrdí do 24 hod. od nejbližšího následujícího pracovního dne. Za potvrzení lze považovat automaticky vygenerovaný e-mail se shrnutím objednávky kupujícího s výčtem zboží, ceny zboží, úplnými kontaktními údaji kupujícího a způsobu doručení zboží.
 7. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. V případě, že je vyžadována záloha na kupní cenu, je kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím a zaplacením zálohy kupujícím.
 8. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
 9. Pro vyloučení všech pochybností prodávající vylučuje pro účely uzavírání smlouvy ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající tak nepřijímá jakékoliv odchylky, úpravy nebo dodatky k nabídce.
 10. Kupujíc je oprávněn započíst vzájemné pohledávky, pohledávky za prodávajícím postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

Telefonicky, osobně

 1. V případě telefonické nebo osobní objednávky v provozovně prodávajícího je kupující povinen dodržovat pokyny prodávajícího a sdělit všechny prodávajícím požadované údaje.
 2. Potvrzení objednávky prodávajícím se zpravidla uskutečňuje okamžitě.
 3. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.
 4. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek pro uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího se použijí obdobně.

3.    PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající je povinen dodat zboží podle potvrzené objednávky.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu.
 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující je odpovědný za uvedení správných a úplných údajů. V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá kupující prodávajícímu za vzniklou škodu.
 4. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky stanovené pro zboží.
 5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetí zboží.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.
 8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat již potvrzenou objednávku) při objednání dětských, speciálních a svatebních dortů, a to nejméně 10 dní před termínem dodání zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část.
 9. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 10 dní před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stornopoplatek, a to v následující výši:
  1. odstoupení od smlouvy 9-8 dní před dodáním zboží poplatek 40% z kupní ceny,
  2. odstoupení od smlouvy 7-6 dní před dodáním zboží poplatek 50% z kupní ceny,
  3. odstoupení od smlouvy 5-4 dny před dodáním zboží poplatek 60% z kupní ceny,
  4. odstoupení od smlouvy 3 dny před dodáním zboží poplatek 80% z kupní ceny,
  5. odstoupení od smlouvy 2 dny před dodáním zboží poplatek 90% z kupní ceny,
  6. odstoupení od smlouvy 1 den před dodáním zboží poplatek 100% z kupní ceny,

Bližší informace je možné získat na e-mailu info@kavarnacoffeeup.cz nebo na tel: 775 180 004

4.    PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platební podmínky

Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:

 1. v hotovosti při převzetí zboží hotovost přebírá od kupujícího dopravce, pracovník prodávajícího.
 2. v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

Dodací podmínky

 1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.
 3. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající v těchto lokalitách: Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice
 4. Cena dopravy v uvedených lokalitách činí 90,- Kč za jeden dort, v případě dopravy dvou nebo více dortů je doprava v uvedených lokalitách zdarma.
 5. Doprava mimo uvedené lokality je možná po telefonické domluvě s prodávajícím. V takovém případě činí cena dopravy 10,- Kč/km.
 6. Kupující je povinen vyplnit termín dodání zboží v souladu s těmito minimálními dodacími lhůtami, které běží od odeslání objednávky kupujícím
  1. klasické dorty, dezerty, sladké pečivo 2 dny předem pro objednávky odeslané do 10. hodiny ranní
  2. svatební dorty 10dní předem. Pro objednávky odeslané po 10. hodině ranní se doba dodání prodlužuje o jeden den.
 7. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím je možná změna termínu dodání, dle výrobních možností prodávajícího. Osobní konzultace k provedení objednávky jsou možné na tel. č. 775180004 Lukáš Slavík.
 8. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem s uvedením skladovacích a spotřebních podmínek, a předávacím manuálem u svatebních a speciálních dortů.
 9. Veškeré zboží je prodávajícícm skladováno a dodáváno při doporučených teplotách od +4 °C do +8°C.
 10. Kupující je povinen skladovat zboží na suchém a chladném místě při následujících teplotách:
  1. Pro všechny nepečené výrobky od + 4°C do + 8°C..
  2. Pro všechny pečené výrobky od + 4C do + 15 °C.
  3. Kupující je povinen po převzetí zboží neprodleně uskladnit v odpovídajících podmínkách a tyto zajistit po celou dobu skladování.

5.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze pro účely plnění smluvních povinností.
 2. Kupující dává odesláním objednávky kupujícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů uvedených kupujícím v objednávce, a to na dobu 12 měsíců, za účelem nabízení obchodu a služeb prodávajícím, a to včetně elektronické komunikace.
 3. ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE KROMĚ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO I NABÍZENÍ OBCHODU A SLUŽEB PODLE § 5 ODST. 6 ZÁKONA 101/2000 SB. A VE SMYSLU ZÁKONA 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, A TO I PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE.
 4. KUPUJÍCÍ DÁVÁ ODESLÁNÍM OBJEDNÁNKY PRODÁVAJÍCÍMU SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ NA EMAILOVOU ADRESU KUPUJÍCÍHO UVEDENOU V REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI. KUPUJÍCÍ JE KDYKOLIV OPRÁVNĚN ODVOLAT SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, A TO EMAILOVÝM SDĚLENÍM NA EMAILOVOU ADRESU PRODÁVAJÍCÍHO, ZE KTERÉ BUDOU KUPUJÍCÍMU ZASÍLÁNA OBCHODNÍ SDĚLENÍ.
 5. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 6. Osobní údaje kupujícího nebudou předávány třetím osobám. Pokud by k tomu v budoucnu došlo, bude kupující informován na internetových stránkách poskytovatele nebo novými obchodními podmínkami.
 7. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pouze pro účely uvedené v těchto obchodních podmínkách a kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv požádat prodávajícího o informaci o zpracovávání osobních údajů, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby prodávající opravil, blokoval, doplnil nebo zlikvidoval nesprávné nebo neaktuální osobní údaje, a že může souhlas kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího písemně odvolat.

 

6.    REKLAMACE A ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Případná práva kupujícího z vadného plnění, (dále také jako reklamace"), budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem ČR.
 2. Vady zboží lze reklamovat u prodávajícího, a to telefonicky (775180004) či přímo v provozovně prodávajícího, nejdéle však do 24 hodin od předání zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě oznámit prodávajícímu prostřednictvím osoby, která zboží doručila.
 4. Kupující je povinen skryté vady vytknout ihned po jejich zjištění.
 5. Prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění v případě pozdního vytčení vady.
 6. Povinnost kupujícího dodržet podmínky skladování zboží stanovených prodávajícím a těmito obchodními podmínkami při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění není dotčena.
 7. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 8. Kupující poskytuje záruku na:
  1. Všechny nepečené výrobky 48 hodin od předání zboží.
  2. Všechny pečené výrobky 4 dny od předání zboží.
 9. Při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu spolu se zbožím i originál dokladu o zaplacení zboží a fotografie zboží zachycující vadu zboží. Kupující je dále povinen prodávajícímu popsat, jak se vada projevuje. Dodací list je kupující povinen předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na dokladu o zaplacení zboží nebo slouží-li jako záruční doklad.

Způsob vyřízení reklamace

 1. V případě nepodstatného porušení smlouvy zboží má kupující právo na odstranění vady nebo slevu z ceny zboží.
 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo od smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí nebo odstranit vadu opravou nebo dodáním nového zboží.
 3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějící části, na opravu zboží, slevu z ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy.
 4. V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má kupující práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 5. U zboží, u kterého byla kupujícím již jeho část spotřebována nebo znehodnocena, nemůže být vyměněna za nové zboží.
 6. V případě neoprávněné reklamace může být prodávajícím požadována po kupujícím náhrada škody za vynaložené náklady nejméně však ve výši 200,- Kč.

Právo kupujícího z vadného plnění zaniká

Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:

 1. vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.
 2. uplynula záruční doba.
 3. zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.
 4. k vadě zboží došlo v důsledku použití zboží kupujícím v rozporu s obchodními podmínkami, pokyny prodávajícího nebo návodem.
 5. k vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.
 6. zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.

7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.
 2. Případné obchodní podmínky kupujícího se na vztahy podle smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím neužijí.
 3. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
 4. V případě písemného doručování písemností se doručuje do bydliště/sídla adresáta. Pokud nelze písemnost doručit na adresu bydliště/sídla adresáta a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedověděl.
 5. Jazykem pro komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk.
 6. Tyto obchodní podmínky plně nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky poskytovatele.
 7. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení.
 8. V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající tímto kupujícího informuje, že orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění.